Other Languages

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-424-4524 (TTY 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0].

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-424-4524 (TTY 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0] 번으로 전화해 주십시오.

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-424-4524 (TTY 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0].

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-424-4524 (TTY 711) CCC Plus; 1-800-424-4518 (TTY 711) Medallion 4.0.

العربية (Arabic)

ةظوحل م: ا   ذإ تن ك ثد حت   تر   كذا ، ة غ ل       لا نإ  ف تا مد خة د عا سم   لا ة یوغ ل       لا ر فاوت  ت ك ل نا جم لا  ب. لص تا م قر ب 1-800-424-4524 [CCC Plus] 1-800-424-4518 [Medallion 4.0] م  قر (711 م ك ب   لاو م ص لا ھ

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-424-4524 (TTY 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0].

Farsi

ھ جو ت: ر گا ھ ب نا  بز یسرا  ف وگت ف گ یم ، د ی ن  ک تلا ی ھ س تی نا  بز تروصبنا گ  یار ی ار ب ا م ش .د یری گ ب سا م ت   1-800-424-4524 [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0] ا  ب. د شا  ب یم ر ف

አማርኛ (Amharic)

ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-424-4524 (መስማት ለተሳናቸው 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (መስማት ለተሳናቸው 711) [Medallion 4.0].

اُردُو (Urdu)

ةظوحل م:  ا   ذإ تن ك ثد حت   تر   كذا ، ة غ ل      لا نإ  ف تا مد خة د عا سم   لا ة یوغ ل        لا ر فاوت  ت ك ل نا جم لا  ب.  لص تا م قر ب 1-800-424-4524 (م قر فتا ھ م ص لا م ك ب       لاو 1-711) [CCC Plus]; 1- 800-424-4518 (م قر فتا ھ م ص لا م ك ب                                                        لاو 1-711) [Medallion 4.0].

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-424-4524 (ATS 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (ATS 711) [Medallion 4.0].

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-424-4524 (телетайп 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (телетайп 711) [Medallion 4.0].

हिंदी (Hindi)

ध्यान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके ि लए मुफ्त म भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह। 1-800-424-4524 (TTY 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0] पर कॉल कर।.

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer 1-800-424-4524 (TTY 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0].

বাংলা (Bengali)

লয্ করনঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল আেছ। েফান করন ১-800-424-4524 (TTY 711) [CCC Plus]; ১-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0]।

Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa)

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ ɔ̀ -wùɖù-po-nyɔ̀ ] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 1-800-424-4524 (TTY 711) [CCC Plus]; 1-800-424-4518 (TTY 711) [Medallion 4.0]